Στο περιβάλλον ανάπτυξης των προϊόντων και των λύσεων της Wizcom χρησιμοποιούνται προηγμένα εργαλεία ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης λογισμικού και αξιοποιούνται πλήρως τόσο οι σύγχρονες τεχνολογίες όσο και οι εξελίξεις σε θέματα τεχνολογίας αιχμής.

Οι κύριες στρατηγικές τεχνολογικές επιλογές της Wizcom είναι οι εξής:
Ανάπτυξη εφαρμογών στο μοντέλο multi-tier, γεγονός που επιτρέπει τον διαμοιρασμό των λειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων, την υιοθέτηση διαφορετικών clients (Windows, HTML Browser) και την on-line διασύνδεση των εφαρμογών για την ασφαλή ανταλλαγή δοσοληπτικών δεδομένων.
Χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογών, με την υιοθέτηση - προσαρμογή της UML (Unified Modelling Language) και με την κατάλληλη υποστήριξη από εργαλεία CASE (Computer-Aided Software Engineering).
Κάλυψη του συνόλου του κύκλου ζωής των εφαρμογών, με έμφαση στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου του λογισμικού και τον έλεγχο με τη συνεργασία συγκεκριμένων ομάδων πελατών και συνεργατών σε επίπεδο beta version και limited availability version.
Συνεχής τεχνολογική συνεργασία με εδραιωμένους οίκους του εξωτερικού τόσο στον τομέα των εργαλείων και μεθοδολογιών ανάπτυξης (γλώσσες προγραμματισμού, μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης λογισμικού) όσο και στον τομέα των εξωτερικών, διασυνδεδεμένων λύσεων (εργαλεία Business Intelligence, On-Line Analytical Processing, κλπ).

Για την υποστήριξη των παραγωγικών διαδικασιών, η Wizcom χρησιμοποιεί ένα σύνολο εργαλείων, συστημάτων και μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς πληροφορικής, αποτελούμενο από:
Μεθοδολογίες ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδίασης λογισμικού (UML)
Γλώσσες προγραμματισμού Microsoft.NET (C# & VB.NET)
Σχεσιακές βάσεις δεδομένων (Microsoft SQL)
Μεθοδολογίες διοίκησης έργων πληροφορικής και εγκατάστασης σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων.

Η Wizcom από την δημιουργία της το 2003 δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού και παροχής υπηρεσιών internet.Στο διάστημα αυτό έχει υλοποιήσει επιτυχώς διάφορα projects σε διάφορους τομείς εμπορικών δραστηριοτήτων.

Wizcom

 Παπαναστασίου 93, Λάρισα
 2410 670 866
 www.wizcom.gr
 info[at]wizcom[dot]gr

© 2015 inorder.gr. All rights reserved. / No parts of this website may be used without expressed, written permission. / Developed by Wizcom O.E.